Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

WELKOM

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden en meer informatie over de overeenkomst en de verplichtingen en rechten die daarmee samenvallen. Ik zie er naar uit om jou met de best mogelijke kwaliteit op de best passende wijze te ondersteunen en ik reken er daarbij op dat jij bereid bent om zo goed mogelijk met jouw eigen proces aan de slag te gaan. Zo kunnen we samen veel bereiken. Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Stel deze dan gerust: info@isleven.nu

ARTIKEL 1
DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden, en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

1.1. IS LEVEN, label van JOSAY, hierna te noemen JOSAY en statutair: gevestigd te Parkstraat 31, 6828 JC ARNHEM, rechtspersoon die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten en producten.

1.2. Coach: persoon die vanuit JOSAY de online coaching(sessies) verzorgt.

1.3. Deelnemer(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van JOSAY wenst af te nemen/ afneemt

1.4. Diensten: de door JOSAY (zowel offline als online) te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde diensten, zoals Ebooks, Coachingprogramma’s, (online) trainingen, live coaching, events en andere producten en diensten die in deze hoedanigheid door JOSAY worden aangeboden

ARTIKEL 2 WIJZIGINGEN AANVULLINGEN GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

2.1. Wijzigingen van, en aanvullingen op, enige bepaling in deze algemene voorwaarden en in overeenkomsten tussen JOSAY en deelnemer zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en door beide partijen schriftelijk/ per mail zijn overeengekomen.

2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht.

2.3. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen (JOSAY en deelnemer) over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen. Deze nieuwe bepaling zal zo dicht mogelijk bij de inhoud van de oorspronkelijke bepaling liggen.

2.4. Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van JOSAY wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie

ARTIKEL 3 AANMELDING BETALING FACTURERING

3.1. Aanmelding voor coachingstrajecten, online trainingen/programma’s en andere diensten/producten geschiedt via de website of middels een digitale factuur op aanvraag.

3.1.1. JOSAY zendt na aanmelding de deelnemer facturen voor de door haar geleverde of nog te leveren diensten en producten (ingeval van vooruitbetaling).

3.1.2. JOSAY is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door deelnemer aangegeven e-mailadres.

3.1.3. Deelname aan de coachingstrajecten en/ of online trainingen/programma’s waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, kan gestart worden zodra de overeengekomen betaling voldaan is. JOSAY werkt met vooruitbetaling, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Plichten rondom betaling in termijnen

3.2. JOSAY biedt deelnemer de mogelijkheid om de overeengekomen hoofdsom voor coachingstrajecten en online trainingen/programma’s in 1 termijn of meerdere termijnen te betalen.

3.2.1. In geval van gespreide betaling, dient de eerste termijn direct na aanmelding te worden voldaan. Deelnemer verbindt zich daarmee aan de verplichting om alle termijnbetalingen binnen de afgesproken termijnen te voldoen. Deelnemer ontvangt hiervoor maandelijks een termijnfactuur. Iedere termijn dient uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan.

3.2.3. Deelnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Dit zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van JOSAY aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

3.2.4. Deelnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. In geval van klachten, kan deelnemer deze per mail kenbaar maken aan JOSAY. De betalingsverplichting blijft in stand, ook als deelnemer besluit geen gebruik (meer) te maken van de geleverde dienst/het product. (zie ook bepaling 6). Niet-nakoming van termijnbetalingen

3.3. Indien deelnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op de overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is.

3.3.1. Indien deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deelnemer een rente verschuldigd van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.3.2. Na aanmaning en niet tijdige betaling binnen de aanmaningstermijn zijn consumenten conform de Wet normering incassokosten (inwerkingtreding 1-7- 2012), incassokosten aan JOSAY verschuldigd. Niet-consumenten zijn in afwijking van genoemde wet zonder nadere aanmaning 15% van de hoofdsom aan incassokosten verschuldigd indien en zodra zij in verzuim zijn, met een minimum van € 150,-.

3.3.3. Alle kosten van invordering van het door deelnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van deelnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door JOSAY ingeschakelde advocaten, incassobureau’s, deurwaarders en andere deskundigen. Deelnemer is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

3.3.4. Is deelnemer in verzuim, dan behoudt JOSAY zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

3.3.5. Indien deelnemer met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is JOSAY gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van JOSAY om schadevergoeding te vorderen.

3.4. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan deelnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan JOSAY heeft plaatsgevonden.

 

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN AANVULLINGEN GELDIGHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

4.1. Deelnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door JOSAY gevraagde en voor een programma/de training/coaching benodigde essentiële info.

4.2. Deelnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een programma/training/coaching.

4.3. Deelnemer dient gecommitteerd te zijn aan het aangeboden proces. Er wordt daarbij een beroep gedaan op de eigen zelfwerkzaamheid. Dit houdt in dat deelnemer actief met het eigen proces aan de slag gaat en de tijd maakt voor de opdrachten.

4.4. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle acties voortvloeiend uit de coaching en/of trainingen en verantwoordelijk voor het daadwerkelijk doorlopen en volgen van de gekochte coachingstrajecten en/of trainingen en programma.

4.5. JOSAY is slechts gebonden aan een inspanningsverplichting en zal de benodigde documenten/inhoud leveren en open staan voor vragen van deelnemer.

ARTIKEL 5
RECHTEN
AANBIEDEN BETREFFENDE UITVOERING PROGRAMMA

5.1. JOSAY is gerechtigd:

  1. om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  2. om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en (online) coachingsessies in een programma;
  3. de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  4. te bepalen welke coach/docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een coach/docent/trainer tussentijds te vervangen;
  5. (tussentijds) de deelname van een deelnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat JOSAY gehouden is tot opgave van redenen. JOSAY communiceert in dit geval over de mate waarin de betalingsverplichtingen van deelnemer vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd.

ARTIKEL 6 ANNULERING DOOR/OPZEGGING VAN EEN VERHINDERING

6.1. Deelnemer is gerechtigd deelname te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een traject, programma of training te beëindigen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na aanmelding (de garantieperiode).

6.1.1. Binnen de garantieperiode vindt volledige restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats en de verschuldigde betalingstermijnen vervallen. Deelnemer dient binnen 14 dagen na aanmelding kenbaar te maken gebruik te willen maken van de garantieregeling.

6.2. Annulering van deelname aan een traject, programma of training en daarmee opzegging van de overeenkomst dient binnen 14 dagen te geschieden door deelnemer door middel van een email naar info@isleven.nu.

6.3. Bij annulering/opzegging door deelnemer na de garantieperiode is JOSAY niet gehouden tot restitutie van het door deelnemer betaalde bedrag en blijven de verplichtingen van de verschuldigde en komende termijnbetalingen voor deelnemer bestaan.

6.4. Deelnemer is niet gerechtigd eenzijdig de termijnbetalingsverplichting stop te zetten, ook niet als deelnemer besluit geen gebruik (meer) te maken van de geleverde dienst/het product. Als deelnemer de termijnbetalingen eenzijdig stop zet, is deelnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Hiervoor gelden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3.

  1. 4.1. In overleg met JOSAY kan in hoog uitzonderlijke gevallen schriftelijk van deze verplichting afgeweken worden.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID

7.1. JOSAY is niet aansprakelijk jegens deelnemer voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van JOSAY.

7.2. Indien en voor zover op JOSAY enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van JOSAY de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.

7.3. Afgezien van de in artikel 7.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van JOSAY in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht.

7.4. Iedere schade jegens JOSAY, behalve een schade die door JOSAY is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

8.1. Indien JOSAY door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is JOSAY gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van JOSAY op betaling door deelnemer voor reeds door JOSAY verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

8.2. JOSAY zal deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. JOSAY heeft slechts een inspanningsverplichting.

8.3. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van JOSAY) waardoor JOSAY tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van JOSAY kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt/deelnemer (verder) nakomt.

ARTIKEL 9 Uitvoering door derden

9.1. JOSAY is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

ARTIKEL 10 VERTROUWELIJKHEID

10.1. JOSAY zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van deelnemers, tenzij anders is overeengekomen of JOSAY daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

10.2. Deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van JOSAY of andere deelnemers aan een traject, programma of (online) training hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door JOSAY /andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als dit voortvloeit uit de situatie waarin de informatie wordt gedeeld. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

ARTIKEL 11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.1. De intellectuele eigendomsrechten betreffende door JOSAY ontwikkelde trajecten, trainingen, documenten, brochures, programma’s, handouts, e-mails, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/ site van JOSAY, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van JOSAY en gehanteerde software berusten bij JOSAY of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden.

11.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JOSAY is het niet toegestaan om enig door JOSAY aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

11.3. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door JOSAY geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten en ook alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij JOSAY.

11.4. Het verspreiden van materiaal dat gratis te verkrijgen is, is toegestaan, mits deze niet wordt bewerkt en voorzien blijft van de naam JOSAY en José Geertsema.

ARTIKEL 12 PERSOONSGEGEVENS

12.1. JOSAY behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met deelnemers strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

12.2. JOSAY neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van deelnemers. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door JOSAY.

12.3. Deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

12.4. Indien een deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/ zij dit ten alle tijde laten weten aan JOSAY en JOSAY zal de informatievoorziening dan stop zetten. Lees hier voor ook het privacystatement.

ARTIKEL 13 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTEN

13.1. Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Nijmegen, onverminderd het recht van JOSAY een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.